Personvern

Personvernerklæring

1. Innleiing
Denne personvernerklæringa gjelder for Intersalg og forklarer kvifor vi samlar inn informasjon om deg, korleis vi bruker denne informasjonen og korleis vi ivareteke ditt personvern.

Intersalg, ved dagleg leder, er behandlings ansvarleg for virksomheitas behandling av personopplysningar. Erklæringa innehelder opplysningar du har krav på når det samlast inn opplysningar frå nettstadene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om korleis vi behandlar personopplysningar (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Intersalg grunnlag for å behandle personopplysningar vil variere, men vil i hen hold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke frå den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysningar for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle ei rettsleg forplikting. Samtykke til behandling av personopplysningar kan når som helst trekkast tilbake i hen hold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

2. Om personopplysningar og regelverket
Personopplysningar er opplysningar og vurderingar som kan knytast til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være namn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og oppførsel historikk.

All behandling av personopplysningar, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er dagleg leder som er ansvarleg for at behandlinga skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven blir overheldt.

3. Kva slags opplysningar samlar vi inn?
For å kunne levere så gode tenester som mogleg er vi avhengige av å samle inn ulike typar informasjon. Under følger en oversikt over korleis vi typisk samlar inn personopplysningane og kva opplysningar dette typisk er. Vi samlar ikkje inn sensitiv informasjon.

a) Opplysningar du sjølv gir til oss
Når du registrerer deg på vår nettside, må du gje ein del informasjon som vert lagra av oss, slik som namn, e-postadresse og mobilnummer. Vi vil også lagre opplysningar når du kontaktar oss seinare. Informasjonen du opp gir kan også berikast ved hjelp av oppslagstenester eller sosiale medium du gir oss tilgang til.

b) Opplysningar vi får gjennom bruk av tenestene våre
Når du bruker våre tenester, registrerer vi informasjon om kva tenester du bruker og korleis du bruker dei. Vi samlar blant annet informasjon om:

i) Din en het og din internett-tilkopling
Vi kan registrere informasjon om en heten du be nytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettlesar. Vi kan også samle informasjon om tilkoplinga til våre tenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapslar og unike identifikasjonsfiler.

ii) Bruk av teneste eller kjøp
Vi registrerer informasjon om din bruk av tenestene, som kva sider du er inne på, når du er inne på sidene samt kva funksjoner du har brukt på sidene.

c) Opplysningar vi får frå andre kildar
Vi kan mota opplysningar om deg dersom du bruker nokon av de andre tenestene vi tilbyr på dette nettstaden. Vi samarbeider også med tredjepartar (som leverandørar av tekniske tenester, søkemotorer og kredittopplysningsbyrået) og kan mota opplysningar om deg frå disse. Dette inkluderer også opplysningar som er offentleg tilgjengelege.

d) Informasjonskapslar og anna innhald som lagrast lokalt
Når du bruker våre tenester eller er inne på våre nettsider, lagrast informasjonskapslar og annan data som seinare kan lesast av oss.

e) Automatiske vurderingar
Gjennom analyse av din åtferd kan det utarbeidast automatisk kategorisering av deg som kunde.

4. Kva brukast opplysningane til?
Vi bruker personopplysningar til følgande formål:

a) For å levere og forbetre tenestene våre
Vi bruker personopplysningar for å levere tenestene våre til deg og skreddarsy marknadsføring. Vi bruker også personopplysningar for å sikre en best mogleg bruker oppleving for deg, blant annet ved å tilpasse visninga av innhaldet til din skjerm/en het og å sørge for raskast mogleg lasting av sidene.

b) For å tilpasse tenestene, gi deg anbefalingar og relevant marknadsføring.
Vi ønsker å gi deg anbefalingar, produktinformasjon og tenestetilpasningar som er mest mogleg relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen åtferd, f.eks. på bakgrunn av kva produkter og tenester du har lest om, annonser du har klikket på, og på bakgrunn av åtferdene til andre brukarar med liknande bruksmønster som deg.

c) For å forbetre digital kommunikasjon og annonsering
Vi bruker dine personopplysningar for å forbetre vår annonsering. Ved å opprette en profil hos oss godtar du målretta annonsering gjennom programmatiske kjøp og målretta annonsering gjennom sosiale medie der din persondata vil be nyttes i kjøp av slik annonsering.

d) For å utarbeide statistikk og forstå marknadstrender
Vi utarbeider statistikk og kartlegg marknadstrender. Dette gjer vi for å kunne forbetre og vidareutvikle produkttilboda og tenestene våre. Så langt det er praktisk mogleg forsøker vi å gjere dette med anonyme opplysningar, utan at vi vet at informasjonen er knytet spesifikt til deg.

e) For å forhindre misbruk av tenestene våre
Vi bruker personopplysningar for å forhindre misbruk av tenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andre sin konto, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlingar som er forbode etter norsk lov.

5. Deling av opplysningar
Intersalg deler i nokon tilfelle personopplysningar med andre selskap som utfører tenester på våre vegne. Dette er først og fremst for å gi deg en tryggare og betre nettoppleving. Her er dei viktigaste eksempla:

a) Når andre utfører tenester på våre vegne
For eksempel leverandørar for nokon av det tekniske til nettsidene våre. Disse har ikkje lov til å bruke disse personopplysningane til noko annet enn å utføre tenester for Intersalg.

b) Ved mistanke om lovbrot
vil informasjon kunne utleverast til offentlege myndigheiter etter be gjæring. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvistar.

7. Sletting av personopplysningar
Vi er lovpålagt til å holde på visse personopplysningar. Eksemplar på dette er:

Lov om bokføring
Ordredata iht. angrerett
Ordredata iht. garantiar.
Du har krav på at alle våre opplysningar om deg skal kunne slettes på oppfordring, dersom vi ikkje er lovpålagt om å lagre disse. Du kan hen vende deg angåande dette å oppheve ditt kundeforhold via e-post, til: erling.paul@intersalg.no

8. Sikring av personopplysningar
Vi bruker hensiktsmessige tiltak for å beskytte personopplysningar som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, vidareformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

9. Særleg om marknadsføring i e-post og SMS
Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg marknadsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i hen hold til marknadsføringslova § 15. Det inkluderer nyheitsbrev og andre henvendelsar Vedrørande innhald, tenester, tilbud, kampanjar og arrangementa frå oss, via e-post, telefon, SMS og sosiale medie.

Dersom du derimot ikkje har et aktivt kundeforhold, vil vi berre sende slik marknadsføring dersom du har gitt oss et samtykke til dette. Din persondata kan også brukas til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av marknaddsføringshenvendelsar gjennom av meldings-funksjonen i e-postane/SMS-ane.

10. Endringar i personvernerklæringa
Vi vil med gjevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringa
Ved større endringar vil vi informere om dette.

12. Rett til å klage
Du har rett til å klage til en tilsynsmyndigheit, her Datatilsynet, i hen hold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

13. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysningar, ta gjerne kontakt med oss på erling.paul@intersalg.no.