Vilkår

Betalingsvilkår

Intersalg AS har org nr 997997166 og har følgande standard betalingsvilkår til privatpersonar og bedriftskundar, samt reglar for spesial tingingar og fraktpriser:

Privatkundar

Vi nytter Klarna og PayPal som vår betalingsleverandør, kor du enkelt og trygt kan betale med kort.


Bedriftskundar, stat og kommune-offentlege institusjonar:

Send oss en e-post eller ring oss, og vi ordnar sjølvsagt dette! Moglege betalingsmåtar:

  • Forskotsbetaling
  • 15 dagars kreditt
  • Spesial tinga produkter kan ha andre reglar.


Vi tek atterhald om retten til å ikkje ekspedere ordrar pålydande under kr 600,- eks. frakt. Bilde kan avvike noko i forhold til varen.


Spesialbestilte produkter til kunde, som ikkje er lagerførte, vil bli fråtrekket 20% omkostningar ved eventuell retur. Spesialtilpassa/modifiserte produkter har ingen returrett.


Frakt

Alle ordrar vært tillagt frakt, uavhengig av betalingsmåte. Intersalg har fast fraktpris på kr 150,- med unntak av spesielt store kolli.
For store kolli eller utstyr som ikkje kan leverast via f.eks. Norgespakken, bereknar vi frakpris etter billigast mogleg alternativ, for eksempel Linjegods eller andre transport-firma.


Leveringsvilkår

Intersalg sender bestilte varer innan 1-3 arbeidsdagar, dersom de er lagervare hos oss. I tillegg kjem frakttida. Dersom nokon av de tinga varene ikkje er på lager hos våre leverandørar kan leveringstida bli noko lengre en det som viser under leveringstid/lagerstatus for kvar vare. Om forseinking oppstår, tek vi i så fall kontakt med kunden dersom dette er aktuelt. Normalt vil lagerførte varer komme fram innan 2-8 dagar.

Uhenta pakker

Intersalg har rett til å krevje eit gebyr dersom en sending ikkje blir henta. Ved skjeldne anledningar hender det at kundar ikkje hentar varer som er bestilte når disse har komne fram til postkontoret. Varer som er sendt i oppkrav og når pakken går i retur til oss vil vi fakturere deg slik:

Ved uhenta leveransar/pakker vil kjøper bli innkravt fraktkostnadene tur retur pluss kr 150,- i gebyr for uhenta vare til å dekke Intersalg sitt arbeid med sendinga (pakking, ordremottak, fakturering m.m.), og evt. verditap på varen frå sendingsdato inntil varen igjen er tilgjengeleg for Intersalg.AS.

Dette fakturerer vi deg etter at vi har mottatt din retur, og du får da 10 dagar å betale på. Bakgrunnen for heile denne faktureringa vil være at du ikkje har nytta dei godkjente reglane for heving av kjøp eller loven om angrerett. Dersom vi ikkje mottar betaling/oppgjer frå deg innan fristen vil saken over sendes til inkasso.

Større leveransar

Merk at Intersalg ved større leveransar har rett til å nytte Linjegods eller andre leverandørar. Intersalg tar i så fall kontakt med kunden på forhånd for avklaring.

Retur av varer

Dersom det ved mottak av varer oppdagast at det er sendt dem feil vare eller at tilsendte vare har fabrikasjonsfeil kan denne vare returnerast. Annan retur av varer kan også aksepterast så fremst dette blir gjort i samsvar med vedlagte skjema om heving av kjøp, nytte av angrerett eller annan reklamasjon og retur. All retur skal gjerast i etter retningslinjer beskrive på våre skjema.

Intersalg garanterer at de varer som blir sendt til deg ikkje er synleg skade eller har manglar på nokon måte. Skulle det likevel oppstå en situasjon kor du ynsker å påpeke feil må du varsle oss straks etter mottak av vare. Eventuell feil/skade som har oppstått grunna transportørens handtering av sendinga, må rapporterast transportøren.

Intersalg garanterer at ingen skade er til stades når vara blir sendt.

Vårt eige skjema skal ligge ved for eventuell retur. 

Salsvilkår

Bruk:
Disse alminnelege retningslinjer (alle vilkår under menyen "Vilkår" i kundesenter) brukast på alt sal frå Intersalg, så lenge ikkje annet er skriftleg avtalt partane i mellom.

Definisjon
Med "kjøper" meinast i dette dokumentet den person, bedrifter eller organisasjonar som bestiller en vare frå Intersalg.

Aldersgrense 18 år
Du må være 18 år eller eldre for å handle på Intersalg. Om du er under 18 år må eventuelle kjøp gjerast av føresette.

Manglar og Feil
Kjøper skal rapportere eventuelle manglar ved en leveranse til Intersalg i rimeleg tid etter at feilen burde vært oppdaga.

Dersom kjøper oppdagar eventuelle manglar eller moglege feil ved et produkt, skal kjøparen straks lese og gå igjennom informasjonen på vår service og retur side på Internett, og innan rimeleg tid etter at mangelen burde vært oppdaga, rapportere mangelen til Intersalg eige forsøk på å finne løysning på problemet ikkje vinner frem. Dersom Intersalg gir spesielle instruksjonar på korleis mangelen/reklamasjonen skal behandlast for å finne en løysning på problemet, skal disse instruksjonane følges.

Ordrens gyldigheit
En ordre er gyldig når kjøper har mottatt ordrebekreftelse. Alle ordrebekreftelser kjem pr. e-mail. Ved innlegging av en ordre er det gitt at kjøparen godtar å følge Intersalg sine retningslinjer. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller Intersalg skriftleg/pr. e-mail kansellerer ordren grunna eventuelle feil.

Salsspant
Intersalg har salsspant i de selde varer som sikkerheit for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostningar, jf.. pantelovens §3-14 flg.


Prisvilkår

Intersalg har full rett til å endre priser utan videre varsel til kjøper. Det er kjøparens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldande priser, f.eks. via Internett.

Alle våre produkter har 25% MVA inkludert i prisen.

Ved sal til utlandet, Spitsbergen, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggande norske landområde blir det ikkje tillagt norsk mva.

Intersalg tar reservasjon om evt. prisfeil på internett og i trykksaker. Intersalg kan midlertidig ikkje endre prisen på en lagerført vare som kjøper har fått bekrefta pris på. Dette gjeld ikkje dersom vara er tydeleg feilprisa, at vara ikkje vår på lager i nettbutikken ved innlegging ordre. Det er alltid den bekrefta prisen på ordretidspunkt som gjeld. Intersalg forpliktar seg til og levere varen til avtalt pris underforustsetning at Intersalg har vara på lager når ordren blir registrert. Varer på fjernlager eller bestillingsvare er unntatt frå denne regelen då prisendringar kan førekomme.

Intersalg vil til ei kvar tid vidareformidle informasjon om produkter gitt frå våre leverandørar. Dersom et produkt ikkje stemmer overeins med de spesifikasjonar som er gitt frå Intersalg eller andre, gir det i seg sjølv ikkje rett til noko krav overfor Intersalg frå kjøparens side. Det gir heller ikkje rett til retur av varen, såframt ikkje spesifikasjonane på produktet som er levert i vesentleg grad avviker frå de som er oppgitt. Intersalg tar ikkje ansvar for følge feil som eventuelt måtte oppstå grunna feil i de gitte og/eller de faktiske spesifikasjonane angåande et produkt.